Nie wysyłaj swojej oferty e-mailem!

Z dniem 24. grudnia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o prawie telekomunikacyjnym.

Zmiany te wpływają na zasady wysyłania informacji handlowych drogą mailową również w relacjach B2B.

Nowa ustawa o prawach konsumenta, poza zmianami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej wprowadziła również zmianę w art. 172 §1 ustawy prawo telekomunikacyjne, który brzmi tak:

„Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”

Zakaz spamowania wynikający z ustawy jest więc znaczenie szerszy, niż dotychczas obowiązując zakaz z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dotyczy wszystkich podmiotów, a więc również relacji B2B, a nie tylko B2K jak dotychczas i zakazuje używania m.in. poczty elektronicznej dla celów marketingu bezpośredniego, (termin znacznie szerszy od terminu „informacja handlowa”).

Oznacza to, iż od dnia 25 grudnia 2014 r. niedopuszczalne jest wysyłanie przez przedsiębiorcę do innego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej, w której działa każdy z nich jakiejkolwiek informacji mającej charakter działania marketingowego, w tym informacji handlowych.

Nie będzie już możliwe powoływanie się, jako podstawa uzasadniająca wysłanie informacji handlowej, iż dane adresowe zostały uzyskane z ogólnodostępnych źródeł, np. ze strony internetowej adresata e-mailowej korespondencji.

Konsekwencje naruszenia w/w reguł mogą być dotkliwe.

Ustawa prawo telekomunikacyjne ustanawia dla podmiotu, który nie wypełnia w/w obowiązków dotyczących zgody, karę pieniężną nakładaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w wysokości do 3% przychodu  osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Kara pieniężna może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.

Karze pieniężnej oraz odpowiedzialności za wykroczenie podlega podmiot, który wysyła korespondencję mailową o charakterze marketingowym bez wymaganej zgody niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym, czy też na zlecenie podmiotu trzeciego.