Encyklopedia reklamy

Zapoznaj się koniecznie

Najczęstsze błędy popełniane przez autorów publikacji

Najczęstsze błędy popełniane przez autorów publikacji


Brak strony tytułowej i spisu treści
Na pierwszej stronie proszę umieścić tytuł książki i autora.
Proszę uwzględnić również spis treści, dzięki któremu można się szybko zapoznać z zawartością książki.

Podział na rozdziały 
Książka, zwłaszcza o dużej objętości, powinna być podzielona na mniejsze fragmenty, czyli rozdziały.

Podwójne spacje 
Podczas pisania zdarza się wpisać między wyrazami dwie (lub więcej) spacji.
Wpływa to negatywnie na estetykę tekstu, gdyż odstępy między wyrazami stają się nierówne.
Proszę o włączenie widoku znaków niedrukowalnych i usunięcie wszystkich podwójnych spacji.

Poprawna pisownia kropki i przecinka 
Dajemy spacje po kropce na końcu zdania, nie zaś przed kropką.
Kolejność: przecinek + spacja.

Ręczny podział wiersza w akapicie (shift+ enter)
Proszę usunąć ręczne podziały wiersza w akapitach.
Akapit tekstowy kończymy wyłącznie enterem
Proszę nie zwracać uwagi na spójniki znajdujące się na końcach wierszy. Podczas łamania tekstu tym zajmie się grafik.

Za dużo wyróżnień w tekście
Duża liczba wyróżnień (kursywa, duże litery, pogrubienie, podkreślenia itp.) utrudnia czytanie.
Wyróżniane powinny być wyłącznie najistotniejsze myśli i pojęcia – max 5% treści.

Brak konsekwencji w zapisie przypisów i bibliografii
Powoływanie się w tekście na pracę, w której nie ma w bibliografii.
Cytowanie bez podania źródła, a nawet bez wskazania, że dane słowa są cytatem (plagiat).
W celu sprawdzenia tekstu pod tym kątem można skorzystać np. ze strony internetowej plagiat.pl.

Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych z Internetu
Treści internetowe można wykorzystywać tylko po uzyskaniu zgody ich autora.
Większość zdjęć zamieszczonych w Internecie ma zbyt małą rozdzielczość do druku.

Wcięcia akapitowe – spacjami lub tabulatorami
Pierwszy wiersz akapitu jest najczęściej przesunięty o kilka milimetrów – to tzw. wcięcie akapitowe. Nie powinno się tego wcięcia wykonywać za pomocą wstawienia kilku spacji lub tabulatora. Do wcięć akapitowych służy opcja w programie Word.

Dywizy (-) w miejsce myślników (–)
Dywiz (inaczej łącznik) to krótka kreska, występująca np. w wyrazach złożonych typu „białożółtoniebiescy” itp.
Do oddzielania części zdania służy myślnik, jak np. w zdaniu: „Widziałem to powiedział kolega”. Błędy takie można poprawić w programie Word.

Błędy literowe i interpunkcyjne
Autor powinien sprawdzić treść książki pod kątem poprawności językowej, aby wyeliminować przestawienia liter, źle użyte lub brakujące przecinki, błędy ortograficzne itp.

Tworzenia projektów graficznych

Tworzenia projektów graficznych

 1. Podstawowy zakres usług projektowania graficznego:
 • zaproponowanie tła i grafiki
 • rozmieszczenie elementów graficznych na stronie
 • rozmieszczenie i sformatowanie tekstów
 • aranżacja całości
 • wygenerowanie pliku drukarskiego

Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów.

 1. Usługi dodatkowo płatne:
 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • wektoryzacja logo
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • skanowanie
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć
 • rysowanie złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych
 1. Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów

Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć całość materiałów takich jak:

 • tekst, tj. cała treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • inne wymagane materiały

 Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji.

 Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

Zdjęcia – zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).

Logo – powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata.

Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie i obróbkę.

Brak jest odpowiednich zdjęć do projektu

Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, które można znaleźć pod adresem www.fotolia.pl. Na życzenie zlecającego możemy wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą.

 1. Wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu

Zlecający proszony jest by przedłożył oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu. Kartka papieru lub dokument tekstowy z umieszczeniem na niej poszczególnych elementów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo, ulubione kolory czy ogólny wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie.

Tym samym koncepcja projektu powinna być przez zlecającego wcześniej przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

 1. Sposób dostarczania poprawek

Po otrzymaniu wersji projektu zlecający proszony jest do zapoznać się z nim (sprawdzić treść i wygląd) oraz do przygotowania w punktach listy poprawek.

Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości – w jednej wiadomości e-mailem.

Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata.

 1. Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność

Zlecający proszony jest o dokładnie sprawdzenie treści pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu.

Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy.

Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

 1. Koszty dodatkowych usług

Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 70 zł netto + VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

 1. Prace projektowe w obecności zlecającego

Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

 1. Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego

Zleceniodawca bierze na siebie obowiązek dostarczenia wyłącznie materiałów, które są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać.

W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający.

Agencja Reklamowo Tlenowo ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

 1. Prawa autorskie do wykonanego projektu

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Agencji Reklamowej Tlenowo.

Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Agencji Reklamowej Tlenowo musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.).

Jakich plików nie przesyłamy do druku?
 1. MS WORD – materiały umieszczone w programie typu Word np. obrazek z Internetu oblany tekstem, logo umieszczone w stopce papieru firmowego, nie jest plikiem do druku.
 2. PAINT – także grafika przygotowana w programie typu Paint nie nadaje się do wykorzystania.
 3. Zdjęcia z facebooka nadają się wyłącznie do facebooka.
 4. Logoze strony internetowej podobnie jak zdjęcia z fecebooka niech tam pozostanie.

Drukarnia nie przyjmie nam takich plików, a jeśli nawet zdarzy się tutaj odstępstwo, to rezultat i tak będzie biegunowo odległy od naszych oczekiwań.

Toggle

Kolumna – obszar wewnątrz formatu netto zawierający tekst, wykres, zdjęcia.

Margines – odległość między krawędzią cięcia, a obiektem wewnątrz strony.

Margines wewnętrzny – odległość między krawędzią cięcia od strony grzbietu, a obiektem wewnątrz strony.

Margines zewnętrzny – odległość między krawędzią cięcia przeciwległą do grzbietu, a obiektem wewnątrz strony.

Margines górny i dolny – odległość między krawędzią cięcia odpowiednio górną i dolną, a obiektem wewnątrz strony.

Pagina – liczbowe oznaczenie kolejności stronic umieszczone nad, pod, lub obok kolumny.

Pagina żywa – wiersz na górze lub na dole stronicy zawierający zazwyczaj tytuł i numer rozdziału lub podrozdziału.

Strona nieparzysta – strona w książce o numerze nieparzystym licząc od początku bloku. Znajduje się po prawej stronie otwartej książki.

Strona parzysta – strona w książce o numerze parzystym licząc od początku bloku. Znajduje się po lewej stronie otwartej książki.

Strona przedtytułowa – pierwsza strona w książce zawierająca nazwisko autora, skrócony tytuł i czasami logo wydawnictwa.

Strona tytułowa – pierwsza (przy braku strony przedtytułowej) lub trzecia strona w publikacji zawierająca główne informacje, m.in. tytuł, nazwiska autorów, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania itp.

Kolofon/strona redakcyjna – informacja umieszczona najczęściej na odwrocie stronicy tytułowej lub na końcu książki, zawierająca dane o autorach publikacji, osobach uczestniczących w wydaniu oraz metryczkę techniczną z miejscem wydania i drukowania.

Notka – tekst pomocniczy (uzupełnienie, wyjaśnienie) dodany przez autora lub wydawcę, umieszczony najczęściej na dole stronicy zasadniczego tekstu dzieła lub po tekście głównym, z którym jest powiązany odsyłaczem.

ISBN (International Standard Book Number) – znormalizowany trzynastocyfrowy numer identyfikujący publikacje książkowe i broszury.

ISSN (International Standard Serial Number) – znormalizowany ośmiocyfrowy numer identyfikujący publikacje periodyczne.

Pierwsza strona okładki – strona po prawej stronie rozłożonej okładki zawierająca tytuł, autora itp.

Czwarta strona okładki – strona po lewej stronie rozłożonej okładki zawierająca notkę, biografię, recenzje, nr ISBN itp.

Druga i trzecia strona okładki – lewa i prawa wewnętrzne strony okładki po rozłożeniu.

Grzbiet książki – powierzchnia boczna wyrobu introligatorskiego/książki/publikacji w miejscu połączenia składek lub kartek. Element znajdujący się w pośrodku rozłożonej okładki, pomiędzy stroną 1 i 4 okładki.

Grzbiet odcięty; grzbiet odcięty jednostronnie – grafika grzbietu z widoczną wyraźną, ostrą granicą pomiędzy obiema lub jedną stroną okładki.

Grzbiet nieodcięty – grafika grzbietu tworząca jedną całość ze stronami okładki, bez wyraźnie zaznaczonych granic.

___

Format netto – format arkusza lub egzemplarza książki po obcięciu. W pliku zaznaczany jako pole przycięcia (Trim box).

Format brutto – format arkusza lub egzemplarza druku przed okrawaniem/cieciem (z naddatkiem na spad). W pliku zaznaczany jako pole spadu (Bleed box).

Krawędź cięcia – umowna linia wzdłuż której będzie przycięta praca.

Spad – część obrazu poza formatem netto usuwana podczas okrawania druku.

Zalewka – poszerzenie i nałożenie na siebie sąsiadujących elementów barwnych w celu uniknięcia białych prześwitów w przypadku braku pasowania na maszynie drukującej.

Zawinięcie – część oklejki zachodząca na wewnętrzną stronę okładki i przyklejona do tektury.

Kontra (obiekt/tekst w kontrze) – białe lub jasne obiekty/teksty umieszone na ciemnym tle.

Poddruk – parametr obiektu oznaczający, że zostanie wydrukowane tło znajdujące pod obiektem.

Poddruk białego – biały obiekt z ustawionym poddrukiem, niewidoczny na wydruku.

Poddruk obiektu w kolorze Spot – obiekt w kolorze Spot z ustawionym poddrukiem. Ponieważ kolory Spot nie mieszają się z kolorami CMYK, efekt na wydruku może być nieprzewidywalny.

Poddruk obiektu w kolorze Registered – obiekt w kolorze Registered z przezroczystością. Ponieważ kolor Registered to kolor logiczny (nie ma jednoznacznej wartości), efekt na wydruku może być nieprzewidywalny.

Przezroczystość – parametr obiektu oznaczający jak mocno widoczne będzie tło znajdujące się pod obiektem. Nie mylić z poddrukiem.

Przezroczysty obiekt w kolorze Spot – obiekt w kolorze Spot z przezroczystością. Ponieważ kolory Spot nie mieszają się z kolorami CMYK, efekt na wydruku może być nieprzewidywalny.

Mora – niepożądany regularny wzór na obrazie spowodowany błędnym przygotowaniem plików oraz skanowaniem oryginałów rastrowych.

Tekst – obiekt zawierający znaki graficzne (np. litery) zapisane specjalnym kodem powiązanym z czcionkami umieszczonymi w pliku pdf lub systemie komputera.

Czcionka – zestaw znaków graficznych służących do wyświetlenia/wydrukowania tekstu.

Osadzona czcionka – zestaw znaków graficznych służących do wyświetlenia/wydrukowania tekstu, dołączony do pliku PDF.

Register drukowany – element graficzny znajdujący się na krawędzi cięcia, wyznaczający położenie rozdziałów książki.

Register sztancowany – wycięcia na krawędziach książki, wyznaczające położenie rozdziałów książki.

Znaczniki drukarskie – ogół znaków graficznych wymaganych w procesie druku, a niebędących częścią publikacji.

Linia cięcia – znak graficzny znajdujący się poza formatem netto i wyznaczający krawędź cięcia.

Linia włosowa – najcieńsza linia możliwa do realizacji/druku na danym urządzeniu.

Paser – znak graficzny znajdujący się poza formatem netto przeznaczony do kontroli dokładności pasowania kolorów w odbitce nakładowej. Element nieprzydatny w druku cyfrowym.

Wygładzenie krawędzi (antyaliasing) – sposób na wygładzenie krawędzi obiektów bitmapowych, które po nałożeniu rastra maja nieestetyczny wygląd w postaci poszarpanych krawędzi.

Artefakty kompresji – zabrudzenia powstające na krawędziach kontrastowych obiektów, przy stosowaniu kompresji JPEG.

Arkusz książki – karta w książce zawierająca w kolejności stronę nieparzystą i parzystą.

Impozycja – montaż elektroniczny uwzględniający prawidłowe rozstawienie kolumn lub pojedynczych użytków na jednym arkuszu, z uwzględnieniem sposobu drukowania, złamywania i oprawy.

Użytek – jedna strona książki lub pracy, która mieści się na arkuszu drukarskim. W zależności od formatów na arkuszu drukarskim może być jeden lub więcej użytków.

___

Typy błędów

Błędy krytyczne – błędy w plikach, które zakłócą proces druku lub spowodują utratę istotnych informacji w produkcie końcowym (np. zacięcie tekstów).

Błędy niekrytyczne – błędy w plikach, które prawdopodobnie zakłócą proces druku.

Błędy estetyczne – błędy w projekcie, wpływają na estetykę wyglądu produktu np. teksty na bigach itp.

Przebieg współpracy z grafikiem

Do projektu niezbędne są materiały źródłowe np.:

 • logo firmy (najlepiej w formacie wektorowym .ai, .cdr, .eps, często .pdf, .tif, .psd)
 • treść oferty (plik tekstowy – dokładnie sprawdzony)
 • zdjęcia (w bardzo dobrej rozdzielczości i jakości)
 • specyfikacje produktów / usług

Grafik zapyta o preferowaną kolorystykę, charakter projektu, rodzaj układu graficznego itp.

Teksty i poprawność grafik – sprawdź to dokładnie!!!

Po akceptacji projektu – ewentualne poprawki będą bardzo kosztowne.

Udając się na spotkanie z grafikiem zabierz ze sobą materiały z wcześniejszych realizacji – zwłaszcza, jeśli nowe projekty mają nawiązywać do wcześniejszych.

Jeśli mamy ulotkę zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (otwartej, na warstwach), to może być materiał wyjściowy do dalszej pracy.

Sama wydrukowana ulotka – bez materiałów w formie elektronicznej – da grafikowi tylko pogląd na to, czego oczekujemy.

O pieniądzach …

Przed przystąpieniem do pracy graficznej ustalmy koszt realizacji. Warto zapytać o nie jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Kalkulację wstępną, która jest sporządzana przed rozpoczęciem opiera się na kosztach przewidywanych.

 • jedna koncepcja projektu (lub więcej jeśli zaznaczono w ofercie)
 • drobne poprawki do przedstawionej koncepcji (max. dwa zgłoszenia)
 • przygotowanie do druku lub eksport do ustalonego formatu

Poprawki w zakresie podstawowej usługi:

 • zmiana kroju czcionki
 • zmiana koloru jednolitych elementów (kształty, teksty itp.)
 • poprawki literówek i odnalezionych błędów pisowni (nie dotyczy zamiany tekstu lub jego fragmentów na nowy)
 • zmiana rozmiaru poszczególnych elementów i przesuwanie ich w obrębie projektu
 • podmiana zdjęć (nie dotyczy sytuacji w której zdjęcie już retuszowane)
 • zmiana formatu na proporcjonalnie mniejszy

Bardzo ważne 

Zgłaszaj poprawki jedynie w formie pisemnej lub w siedzibie firmy. Sprawdź ich wykonanie.

Zgłaszanie poprawek lub dyktowanie telefonicznie – to bardzo zły pomysł. 

Po akceptacji projektu i otrzymaniu gotowego produktu –  reklamacje związane z błędami bądź literówkami  nie są uwzględniane. 

Cenę mogą podnieść materiały dostarczone grafikowi np.:

 • tekstu z postaci papierowej
 • zdjęcia w pliku MS Word
 • skanowanie zdjęć lub folderów
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wektoryzacja logo
 • rysowanie złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych
 • wyszukiwanie lub zakup czcionek
 • materiały dostarczone muszą być sprawdzone i ostateczne – poprawki kosztują

Są graficy, którzy na podstawie rozmowy z klientem i sprawdzenia przekazanych przez klienta materiałów podają jedną stałą cenę, niezależnie od ilości wprowadzanych poprawek. Jednak wielu specjalistów proponuje cenę nieco niższą, ale obejmującą np. 3 poprawki. Każda kolejna poprawka poza tym limitem jest dodatkowo płatna, a może być ich dość dużo.

Koszt dodatkowych usług  uzależniony jest od czasu poświęconego na ich realizację i wynosi najczęściej 70 zł + VAT za godzinę pracy.

Warto więc już na początku współpracy wyjaśnić tę kwestię aby uniknąć rozczarowań i nadmiernie uszczuplonego portfela.

Przydatne informacje

FORMATY PAPIERU

* Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

 

Formaty drukarskie brutto

Specyfikacja papierów

Gramatura – podstawowy parametr papieru wyrażający wagę arkusza o powierzchni metra kwadratowego [g/m²].

Wolumen – parametr papieru będący stosunkiem grubości papieru (w μm) do jego gramatury (w g/m²).

Papier offsetowy – ogólna nazwa papierów niepowlekanych białych stosowanych w druku offsetowym.

Papier objętościowy – gatunek papieru offsetowego odznaczający się luźną strukturą przy zwiększonej grubości.

Papier niepowlekany – papier o delikatnej chropowatej strukturze, z reguły o barwie białej / żółtej, charakteryzujący się brakiem warstw uszlachetniających.

Papier powlekany – papier o powierzchni dodatkowo uszlachetnionej, charakteryzujący się zwykle dużą białością i gładką powierzchnią matową lub z połyskiem (jednostronnie lub dwustronnie); przeznaczony głównie do drukowania wielobarwnego.

Karton – papier o gramaturze 200-500 g/m², wykorzystywany do druku i produkcji okładek, pocztówek, teczek itp.

Tektura – najgrubszy materiał papierniczy (do 4 mm grubości), który powstaje przez sklejenie od dwóch do kilku warstw masy papierniczej, wykorzystywany jako baza do kaszerowania (oklejania).

WYMIARY ŚCIANEK TARGOWYCH I FRYZÓW

Wymiary ścianek targowych i fryzów

 

Scianki_targowe_stystemowefryzy_targowe_standardowe_1 fryzy_targowe_standardowe_2

Lakier UV

Lakier UV

 • 100% K
 • odległości między elementami min. 0.5 mm
 • elementy min 0.4 mm
 • tekst min 14 pkt
 • dokładnie spasuj z projektem
 • nie można stosować lakieru UV i hotstampingu na ty, samym elemencie projektu
HotStamping

HotStamping

 • oznaczenie elementów 100% K
 • tylko grafika wektorowa
 • odległości między elementami min. 0.5 mm
 • elementy min 0.4 mm
 • tekst min 12 pkt
 • odstęp min 0.75 mm
 • grubość elementu min 0.3 mm
 • dokładnie spasuj z projektem
 • nie można stosować lakieru UV i hotstampingu na ty, samym elemencie projektu
Wektory – o co chodzi?

Lakier UV

 • 100% K
 • odległości między elementami min. 0.5 mm
 • elementy min 0.4 mm
 • tekst min 14 pkt
 • dokładnie spasuj z projektem
 • nie można stosować lakieru UV i hotstampingu na ty, samym elemencie projektu
Biały poddruk

Biały poddruk

 • koniecznie stosuj na ciemnych podłożach
 • nieodpowiedni dla bardzo drobnych elementów
 • grafika tylko wektorowa
 • zadaj atrybut Overprint
 • białe wypełnienie i obrys wyciągnij nad grafikę CMYK
 • kolor specjalny nazwij White
Tłoczenie

Tłoczenie

 • oznaczenie elementów 100% K
 • tylko grafika wektorowa
 • odległości między elementami min. 0.5 mm
 • elementy min 0.4 mm
 • tekst min 12 pkt
 • odstęp min 0.75 mm
 • grubość elementu min 0.3 mm
 • dokładnie spasuj z projektem
 • lubi łączyć się z hotstampingiem i lakierem UV
Nafarbienie

Nafarbienie

Profil druku jaki mamy ustawiony na sztywno FOGRA 39

Nie przesadzaj z czernią

 • zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni:
  C-60%, M-50%, Y-30%, K-100%
 • papier powlekany offsetowo – 250%
  C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%
 • druk cyfrowy – 280%
  C-60%, M-60%, Y-60%, K-100%
 • druk na tworzywach PCV i PP  – 300%
  C-66%, M-66%, Y-66%, K-100%
 • papier powlekany kredy i kartony – 350%
  C-90%, M-80%, Y-80%, K-100%
Personalizacja

Personalizacja

 • minimalna wysokość paska 10 mm
 • możliwość personalizacji dowolnym fontem
 • najpopularniejsze kody kreskowe: EAN13, KOD128, KOD39, 2z5
 • ful-color
 • zdjęcie większe od tło o 0,5 mm
Wektory – o co chodzi?

Wektory – o co chodzi?

Grafika wektorowa – jest to obraz narysowany w programie komputerowym (np.: CorelDraw, Adobe Illustrator itd.) i zapisany w postaci linii i figur geometrycznych. Dzięki temu, można pozwolić sobie na zmiany w pliku.

Czym wektory różnią się od zdjęć?

Przede wszystkim – łatwością edycji – możemy zmienić kolor wybranego elementu, usunąć dowolny fragment rysunku lub dorysować własny, zastąpić istniejący lub dodać nowy tekst itd.

Dodatkowo wektor ma nad zdjęciem jeszcze jedną przewagę i to bardzo istotną: można, bowiem go bezkarnie powiększać bez utraty jakości obrazu, czego ze zdjęciem zrobić się nie da. Właśnie dlatego wektory są idealnym materiałem do projektów graficznych wymagających druku wielkoformatowego lub offsetowego.

LOGO FIRMOWE

LOGO FIRMOWE

Wizerunek firmy ma ogromne znaczenie i każda firma gotowa jest poświęcić wiele, by wizerunek ten był jak najlepszy a marka rozpoznawalna i ceniona.

Logo firmy to graficzny symbol, który spełnia funkcję informacyjną oraz marketingową poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy. Bez logo marka lub produkt nie identyfikuje się z potencjalnymi klientami, nie posiada własnej tożsamości i ma trudności z przebiciem rynkowym. Logo jest pierwszym elementem, przyczyniającym się do uzyskania spójnej identyfikacji wizualnej firmy, która dzięki temu jest łatwo rozpoznawalna. Posiadając własne, unikalne logo wzbudza się zaufanie klientów, zyskuje indywidualny charakter firmy i można wyróżnić się od konkurencji.

Znaczenie logo w kreowaniu marki: ­
– wizualna reprezentacja
– logo ma zrobić dobre pierwsze wrażenie na kliencie i zapaść pozytywnie w jego pamięć na długi czas.

A to w jaki sposób się zaprezentujesz, jakie pierwsze wrażenie zrobisz może być ważnym początkiem budowania relacji i zaufania z klientem -­ pamięć – ludzie często zapamiętują logo znacznie lepiej niż nazwę firmy.

Logo daje dodatkową korzyść – logo, które znamy, pojawiające się na nowym produkcie może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż, ponieważ klienci będą kojarzyć je z określonymi cechami i wartościami, -­ wyjątkowość – logo może być ważnym wyróżnikiem, jest często pierwszym elementem, które zauważamy, które może odróżniać od konkurencji. Oczywiście logo nie jest jedynym elementem, jakiego potrzebuje dobra marka, ale jest jej ważną częścią. Umiejętność wyróżnienia się, bycia zapamiętanym przez klientów czy odpowiedniego wizerunku, to wszystko jest istotne w budowie strategii kreowania marki. To również zadania, do których można wykorzystać logo.

Logo musi nawiązywać do profilu oraz charakteru firmy, w przeciwnym razie identyfikacja logo z firmą nie przynosi pożądanych rezultatów. Prostota graficzna kształtu pomoże szybko i łatwo je zapamiętać. Ograniczona kolorystyka logo obniży koszty posługiwania się nim a funkcjonalność pozwoli na bezproblemowe wykorzystanie w każdej sytuacji. Logo firmy również podlega ciągłej ewolucji. Zupełnie inaczej wygląda sposób prezentacji wizualnej wielu firm „dziś” niż to miało miejsce w momencie ich powstawania.

Profesjonalne logo firmy w chwili powstawania może spełniać wszystkie stawiane mu wymagania, ale przychodzi taki moment, że trzeba go ponownie przemyśleć i wprowadzić zmiany. Czasami zmiany są niezbędne, aby dotrzymać kroku innym firmom, nadążyć za modą, trendami i trafiać w gusta różnych ludzi. Wszelkie decyzje o modyfikacji logotypu wymagają przemyślenia. Skoro logo ma być wizerunkiem Twojej marki przez kolejne lata działalności, to warto poświęcić mu trochę uwagi i czasu.kontrabas_w

WIZERUNEK FIRMY

Wizerunek firmy to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla niej cech. Każdy element oznakowania i komunikacji firmy:  nazwa,  logo,  materiały informacyjne i promocyjne, odzwierciedla pozycję firmy i prezentuje wizerunek.

Na wizerunek firmy składają się następujące elementy:

– identyfikacja werbalna (nazw) i wizualna
  (logo, system identyfikacji wizualnej),

– formy komunikacji marketingowej
  (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne),

– system zachowań pracowników i reprezentantów firmy
  (zwany także kulturą organizacji).

Wszystkie rodzaje elementów identyfikujących firmę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu.

System identyfikacji wizualnej to najbardziej podstawowy zestaw elementów budujących świadomość marki i jej rynkową rozpoznawalność. Cechą charakterystyczną systemu identyfikacji wizualnej jest to, że raz wykonane oznakowanie trwa przez wiele miesięcy lub nawet lat.

To oznakowanie firmy znacząco odróżnia od działań reklamowych w mediach. Obejmuje ono wszystkie atrybuty i formy działania firmy. System obejmuje druki firmowe, oznakowanie budynków, oznakowanie pojazdów firmowych, ubiory firmowe pracowników, gadżety i upominki, oznakowanie dokumentów firmowych. W zależności od rynku, sposobu działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią dominującą role w prezentacji marki.

Dlaczego identyfikacja wizualna jest tak ważna?

Otóż dobrze oznakowany samochód firmowy jest rocznie zauważony w średnim mieście kilka milionów razy. Aby taki rezultat uzyskać poprzez reklamę prasową, trzeba przeprowadzić całą kampanię. Projekt i oznakowanie samochodu jest przy reklamie kosztem ułamkowym.

Identyfikacja wizualna to nie tylko proste stemplowanie logo na nośnikach identyfikacji. Bardzo duże znaczenie ma kolorystyka firmowa. To buduje nie tylko indywidualność identyfikacji firmy, ale zwiększa także jej efektywność.

System identyfikacji jest narzędziem marketingowym, które ma za zadanie lansować firmę, wyróżniać ja od konkurentów i budować wysoką świadomość marki wśród klientów i kontrahentów. Efektem konsekwentnego stosowania księgi systemu identyfikacji wizualnej jest jakość materiałów prezentujących firmę, niższe koszty ich produkcji, spójny wizerunek firmy, a co za tym idzie, rosnąca reputacja i jakość wizerunku firmy.

FIRMOWA STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa to obecnie podstawowe narzędzie marketingu interaktywnego, stanowiące komunikację między firmą i jej klientami.

Strona www ma znaczną przewagę nad zwykłymi reklamami, przede wszystkim zawiera dużo więcej szczegółów, dotyczących firmy czy branży. Stwarza większe możliwości autoprezentacji, dzięki czemu może znacząco wpływać na wzrost zainteresowania działalnością firmy.

Przed przystąpieniem do projektowania strony należy dokładnie przemyśleć, jakie funkcje ma pełnić strona, jaka jest grupa docelowa firmy i w jaki sposób będzie ona ze strony korzystała.

Dobrze zaprojektowana strona internetowa, to wirtualna wizytówka firmy, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby była ona:

 • funkcjonalna
 • przyjazna użytkownikom
 • intuicyjna w obsłudze
 • budowała pozytywny wizerunek firmy, zachęcając tym samym do skorzystania z prezentowanej oferty.

Przy konstruowaniu informacji, które mają zostać opublikowane na stronie internetowej, należy zachować zasadę: minimum tekstu, maksimum efektu. Najlepiej więc wybrać metodę punktów i podpunktów.

Strona internetowa, aby wzbudzać zainteresowanie i cieszyć się popularnością powinna być często aktualizowana. Daje to jej użytkownikom przeświadczenie o tym, że firma istnieje, „żyje” i stale się rozwija.

Zawarte na stronie użyteczne informacje o produktach, usługach czy aktualnych promocjach, dostępne w dogodnym dla klienta czasie i miejscu to argumenty zachęcające do jej częstych odwiedzin.

PLIKI DO DRUKU OFFSETOWEGO I CYFROWEGO

PLIKI DO DRUKU OFFSETOWEGO I CYFROWEGO

Format reklamy + spadamy po 3 mm z każdej strony
Jeśli plik ma wielkość powyżej 10 MB, proszę go umieścić na serwerze FTP lub podesłać link do pliku na dropboksie.

Akceptowane formaty plików:

PDF
– wszystkie fonty zamienione na krzywe
– jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
– rozdzielczość 300 dpi
– tryb kolorów CMYK
– wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK
– zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni:
C-60%, M-50%, Y-30%, K-100%

TIF
– format 1:1,
– bez warstw (spłaszczone)
– rozdzielczość 300 dpi
– zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP
– tryb kolorów CMYK z zadanym profilem CMYK ISO Coated v2 300% ECI
– wszystkie bitmapy powinny by zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
– zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni:
C-60%, M-50%, Y-30%, K-100%

CDR wersja do X6
– wszystkie fonty zamienione na krzywe
– jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
– rozdzielczość 300 dpi
– tryb kolorów CMYK

AI – wersja do CS5
– wszystkie fonty zamienione na krzywe
– jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
– rozdzielczość 300 dpi
– tryb kolorów CMYK

PLIKI DO WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO

PLIKI DO WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Jeśli plik ma wielkość powyżej 10 MB, proszę go umieścić na serwerze FTP lub podesłać link do pliku na dropboksie.

Formaty plików do druku:

TIF – proszę w nazwie pliku opisać docelową wielkość wydruku
– skala 1:1 spłaszczone warstwy
– przestrzeń kolorów CMYK
– kompresja LZW
– rozdzielczość i rozmiar plików:
  – siatki mesh i folie OWV  – do  70 dpi,
  – bannery – do 150 dpi
  – roll-upy – do  250 dpi
  – papier blueback – zawsze 70 dpi
  – fototapeta – do  150 dpi
  – plansze do gier, mapy, reprodukcje – do 150 dpi

JPG – proszę w nazwie pliku opisać docelową wielkość wydruku
– skala 1:1
– przestrzeń kolorów CMYK
– zalecana kompresja – Photoshop: 8, CorelDRAW: 80%.

CDR (CorelDRAW do wersji X6)
– wszystkie czcionki zamienione na krzywe
– pliki tylko jednostronicowe (w jednym pliku może znajdować się tylko jedna praca do druku)
– skala 1:1
– przestrzeń kolorów CMYK

Uwaga – efekty artystyczne np. w postaci cieni i soczewek – nie mają dobrego odwzorowania w druku i pojawiają się niechciane deformacje

AI (do wersji CS5)
– wszystkie czcionki zamienione na krzywe
– pliki tylko jednostronicowe (w jednym pliku może znajdować się tylko jedna praca do druku)
– skala 1:1
– przestrzeń kolorów CMYK

PDF
– wszystkie czcionki zamienione na krzywe
– skala 1:1
– przestrzeń kolorów CMYK
– pliki tylko jednostronicowe

Wycinanie ploterowe folii po obrysie
– pliki wyłącznie w CorelDraw do wersji X6
– druk do krawędzi należy dołożyć spady min. + 2 mm z każdej strony
– przy większej ilości takich samych naklejek, proszę przygotować tylko jedną naklejkę ze spadami oraz w nazwie pliku podać ilość docelową
– linia cięcia włoskowa w kolorystyce
C 1%; M 0%; Y 0%; K 0%

FOTOTAPETY - specyfikacja

Specyfikacja przygotowania projektu fototapet:

1) Przyjmujemy pliki projektowe następujących formatów:

 • a) Corel DRAW [do wersji X6] (.cdr)
 • b) Adobe Photoshop [do wersji CS5] (.psd)
 • c) Adobe Ilustrator [do wersji CS5] (.ai)
 • d) Pliki graficzne (.jpg, tiff)
 • e) Pliki Portable Document Format (.pdf)

2) Właściwy format w skali 1:1

3) Minimalna rozdzielczość dla druku wielkoformatowego to 150 dpi

4) Wizualizacja projektu w pozytywie.
Plik do druku w odbiciu lustrzanym przy wydruku na szkle. 

5) Odpowiednia orientacja w zależności od projektu
(orientacja pionowa dla pionowego projektu,
orientacja pozioma dla poziomego projektu)

6) Kolorystyka CMYK
(Pliki graficzne przygotowane w kolorystyce CMYK)
(Pliki przygotowane w innej przestrzeni kolorystycznej lub wykorzystujące kolory PANTONE zostaną automatycznie przekształcone w barwy CMYK)

7)  Spady – 20 mm z każdej strony (grafika, która może być obcięta)

8) Margines wewnętrzny – 20 mm z każdej strony
(Wszystkie ważne grafiki powinny być oddalone od linii cięcia o minimum 20 mm)

9) Projekt spłaszczony (bez warstw)

10) Wszystkie czcionki zamienione na krzywe

11) Kolorystyka wydruku – próbny wydruk fragmentu grafiki (proof)
Zadaniem proofa jest przedstawienie efektu końcowego, pokazującego jak po wydrukowaniu będzie wyglądała grafika.
Jest to prototyp produktu końcowego.
Jedynie ta podpisana, zatwierdzona przez Klienta odbitka próbna jest gwarancją satysfakcji i dowodem pozwalającym uniknąć nieporozumień przy kolorach wydruku finalnego.

GRAWER LASEROWY

GRAWER LASEROWY

Sterowana komputerowo wiązka laserowa jest w stanie, na prawie każdym materiale wygrawerować bardzo szczegółowe obrazy i zapewnia niezwykłą powtarzalność.
Zaletą jest niezwykła trwałość i łatwość personalizacji.

Oferujemy Państwu grawerowanie, znakowanie i cięcie laserem:

 • tabliczki znamionowe
 • gwarancyjne
 • homologacyjne tablice informacyjne
 • szyldy breloki długopisy panele
 • matryce kalendarze etui
 • portfele paski teczki
 • itp.
PLIK DO GRAWERU LASEROWEGO

PLIK DO GRAWERU LASEROWEGO

Materiały graficzne, które mają być grawerowane laserem, muszą być przygotowane wg poniższych wytycznych:

 • plik wektorowy w krzywych (formaty: CDR, EPS, PDF, AI – Corel 16, Illustartor CS6)
 • logo monochromatyczne (tylko 1 kolor)
 • brak cieni i gradientów
 • brak nakładających się na siebie obiektów
 • teksty zamienione na krzywe
 • minimalna wysokość tekstu – 1 mm (dla czcionki Arial)
 • kontury przekształcone w obiekty
 • wszystkie krzywe zamknięte
 • do pliku wektorowego dołączony poglądowy plik PNG lub JPG
 • nazwy plików w alfabecie angielskim bez znaków diakrytycznych i specjalnych
 • Do wykonania wizualizacji potrzebna jest informacja odnośnie rozmieszczenia logotypu (opis słowny lub wizualizacja poglądowa).
  W przypadku braku tej informacji logo na wizualizacji zostanie naniesione w sposób standardowy
  (wyśrodkowanie w pionie i poziomie z zachowaniem domyślnych marginesów).

 

Witam