RODO – klauzula informacyjna

RODO – klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych
w firmie Tlenowo Majchrzak Małgorzata
 
Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Administratorem Twoich danych jest Tlenowo Majchrzak Małgorzata z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej 27a/21, NIP 658 151 81 72.
Dane, które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas kontaktów biznesowych /m.in. targach branżowych/.

Informuję, iż:
 • Inspektorem Ochrony Danych w firmie: Tlenowo Majchrzak Małgorzata, jest Pani: Małgorzata Majchrzak,
  e-mail kontaktowy: biuro@tlenowo.com,
  miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Tlenowo Majchrzak Małgorzata;
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

  niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

  wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

  wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
  /podane dane będąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

  realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Tlenowo, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
  /podane dane będąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treściąogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • Pani/Pana dane zostały pozyskane: 

  w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym /produkcyjnym;
  ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • nazwę firmy;
  • dane teleadresowe;
  • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;
 •  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Tlenowo Majchrzak Małgorzata;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Tlenowo Majchrzak Małgorzata;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
 •  Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwościach poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej.
Kielce, dnia: 24/05/2018
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.
Witam